Начало

Наименование на проекта: „Обществена подкрепа за устойчивото управление на зоните по Натура 2000 по черноморското крайбрежие“


Снимка: Красимир Делчев

Проектът се осъществява в Североизточен и Югоизточен район за планиране от партньорските организации Черноморска мрежа на НПО (ЧМНО) и Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм (БАЕСТ) с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Фонда за подкрепа на НПО — България (2008—2010) в рамките на приоритет „Опазване на околната среда и насърчаване на устойчивото развитие“. Той насочва вниманието на експертите и обществеността към темата за опазването на околната среда по българското крайбрежие на Черно море и националната мрежа Натура 2000.

Проектът ще обедини усилията на НПО, медии, независими експерти, експерти от общински и държавни администрации, свързани със сектори и дейности с отношение към зоните по Натура 2000 (околна среда, туризъм, енергетика, земеделие, гори, рибни ресурси, транспорт и др.), и местни бизнеси от същите сектори в дейности, свързани с обучение, информиране на обществеността, практически модули и изграждане на партньорства.